آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی پایه .( دهم طراحی و دوخت)

دانش  آموزان عزیز با دقت به سوالات پاسخ دهید
      آزمون از ساعت 8 الی9/30 برگزار می شود
زمان پاسخگویی به سوالات 15 دقیقه می باشد
                       موفق باشید

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

دانش فنی پایه .( دهم طراحی و دوخت)

دانش آموزان عزیز با دقت و آرامش به سوالات پاسخ دهید.
آزمون از ساعت  13الی 15 برگزار می گردد.
زمان پاسخگویی:10  دقیقه می باشد. 
به امید موفقیت تک تک شما عزیزان.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

دانش فنی پایه .( دهم طراحی و دوخت)

دانش آموزن عزیز با دقت و آرامش به سوالات پاسخ دهید.
آزمون از ساعت 15 الی 16 برگزار می شود.
زمان پاسخگویی به سوالات 8 دقیقه می باشد
به امید موفقیت تک تک شما عزیزان

     
آزمون آنلاین/مسابقه

دانش فنی پایه .( دهم طراحی و دوخت)

دانش آموزان عزیز با دقت وآرامش به سوالات پاسخ دهید
 آزمون از ساعت 10 الی 11 برگزار می شود
زمان پاسخگویی به سوالات 8 دقیقه
به امید موفقیت تک تک شما عزیزان