اخبار/مقالات
تاریخچه و ویژگی هنرستان شهادت

تاریخ تاسیس هنرستان شهادت 1358

اولین مدیر

خانم اسماعیلی

مدیر فعلی

آمنه خاتمی دوست