درج مطلب  
سؤال امتحان درس: آمادگی دفاعی 
پایه و رشته: دوازدهم « گرافیک- طراحی و دوخت - حسابداری» 
نوبت امتحانی: دی ماه    سال تحصیلی: 1400-1399
 تاریخ امتحان: 1399/10/17   ساعت امتحان: 13 الی 14 
نام و نام خانوادگی:     نام کلاس:  
 تعداد سؤالات: 15 سؤال  
وقت امتحان: 40 دقیقه
برای شرکت در آزمون دی ماه آمادگی دفاعی روی لینک زیر کلیک کنید

https://d.digi-form.ir/wb96a229b
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  درج مطلب  
سؤال امتحان درس: مدیریت خانواده ( دختران )
پایه و رشته: دوازدهم «گرافیک-طراحی و دوخت- حسابداری»
نوبت امتحانی: دی ماه سال تحصیلی: 1400-1399
تاریخ امتحان: 1399/10/13 ساعت امتحان: 13 الی 14
تعداد سؤالات: 15 سؤال
وقت امتحان: 50 دقیقه
برای شرکت در آزمون دی ماه مدیریت خانواده روی لینک زیر کلیک کنید
 
   
  درج مطلب  
سؤال امتحان درس: تاریخ معاصر ایران 
 پایه و رشته: یازدهم «گرافیک-طراحی و دوخت- حسابداری»
 نوبت امتحانی: دی ماه  سال تحصیلی: 1400-1399
 تاریخ امتحان: 1399/10/17  ساعت امتحان: 12 الی 13 
نام و نام خانوادگی:      نام کلاس:  
 تعداد سؤالات: 16 سؤال  
وقت امتحان: 50 دقیقه
برای شرکت در آزمون دی ماه تاریخ معاصر ایران روی لینک زیر کلیک کنید
https://d.digi-form.ir/w23750f49
   
  آزمون آنلاین/مسابقه