آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون کلی الزامات محیط کار

این آزمون از 5 پودمان این درس طراحی شده است . لطفا دقت کنید تا سوالات هر پودمان را پاسخ دهید.
این آزمون روز 12 شهریور ماه از ساعت 8 الی 13 فعال می باشد.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان چهارم الزامات محیط کار

این آزمون برای افرادی است که در طول سال تحصیلی نتوانسته اند در پودمان چهارم نمره قبولی را کسب کنند.
این آزمون روز 12 شهریور ماه از ساعت 8 الی 13 فعال می باشد.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان پنجم الزامات محیط کار

این آزمون برای افرادی است که در طول سال تحصیلی نتوانسته اند در پودمان پنجم نمره قبولی را کسب کنند.
این آزمون روز 12 شهریور ماه از ساعت 8 الی 13 فعال می باشد.