معرفی رشته حسابداری
رشته حسابداری
 قطعا حسابداری نیز مانند دیگر علوم فنی از آغازین روز های پیدایش انسان به وجود آمده و با گسترش کسب و کار ها و خدمات و نیز دانش و تکنولوژی در خدمت توسعه ی کشور ها در تمامی زمینه ها در آمده است. حسابداری در واقع با انتقال اطلاعات مالی  به دیگران به نوعی زبان تجارت است.
 

می توان گفت که حسابداری به نوعی یک سیستم جمع آوری اطلاعات، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن داده ها و ارائه ی گزارش های مالی است که در اشکال متفاوت انجام می شود.

حسابداری در مشاغل مختلفی همچون سازمان های دولتی، موسسات، نهاد ها و حتی تجزیه و تحلیل و دسته بندی اطلاعات اقتصادی افراد کاربرد دارد.