آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون کلی شیمی شهریور ماه

این آزمون برای 5 پودمان درس شیمی طراحی شده است . دقت کنید به سوالات هر پودمان جواب دهید .
آزمون در تاریخ 15 شهریور ماه از ساعت 10 الی 12صبح فعال می باشد.