مدیریت هنرستان   
مدیریت هنرستان آمنه خاتمی دوست 
شروع کاری از مهر 96
مدرک تحصیلی : مهندسی معماری 
سابقه  حصور در آموزش و پرورش  :17 سال
تاریخ تولد : 1352