آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون فصل 5 شیمی

آزمون فصل پنجم - ترکیب های کربن دار
 
 
این آزمون روز شنبه  17 خرداد ساعت 16 تا 18  فعال است
 
مدت آزمون :  15 دقیقه
(10 سوال)

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پایانی انسان و محیط زیست

آزمون درس های 6 و 7
 
 ص 83  تا  118
 
 
این آزمون روز سه شنبه  13 خرداد ساعت  16 تا 18   برای دانش آموان پایه یازدهم فعال است 
 
این آزمون تکرار ندارد
 
مدت آزمون :  20 دقیقه 
( 20 سوال ) 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر انسان و محیط زیست

آزمون درس 6 و 7
 
 ص 84  تا  116
 
 
این آزمون روز سه شنبه  30  اردیبهشت ساعت  16 تا 18   برای دانش آموان پایه یازدهم فعال است 
 
مدت آزمون :  20 دقیقه 
( 20 سوال ) 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون جبرانی فصل 4 شیمی

آزمون جبرانی فصل چهارم - الکتروشیمی 
 
 
این آزمون روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 2 تا 4 برای دانش آموانی که در آزمون قبلی غایب بودند، فعال است
 
مدت آزمون :  10 دقیقه
(13 سوال)

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون جبرانی فصل 3 شیمی

آزمون جبرانی فصل سوم - محلول و کلوئید
 
 
این آزمون روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 2 تا 4 برای دانش آموانی که در آزمون قبلی غایب بودند، فعال است 
 
مدت آزمون :  11 دقیقه
(14 سوال)

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر انسان و محیط زیست

آزمون درس 6 و 7 - ص 84 تا 111
 
 
این آزمون روز یکشنبه  21 اردیبهشت ساعت  2 تا 4   برای همه دانش آموان پایه یازدهم فعال است 
 
مدت آزمون :  20 دقیقه
(18 سوال)

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون فصل 4 شیمی

آزمون فصل چهارم - الکتروشیمی 
 
این آزمون روز چهارشنبه 28 اسفند برای رشته های زیر فعال است : 
 
10 گرافیک  -----------------------  ساعت 12 تا 13 
10 طراحی و دوخت  ---------------  ساعت 13 تا 14 
11 حسابداری  ---------------------  ساعت 14 تا 15  
جاماندگان از آزمون  ---------------  ساعت 15 تا 16  

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون مستمر انسان و محیط زیست

آزمون درس 6 - تنوع زیستی 
 
این آزمون روز سه شنبه 27 اسفند برای رشته های زیر فعال است : 
 
11 گرافیک -----------------------    ساعت 12 تا 13
11 طراحی و دوخت  --------------- ساعت 13 تا 14
11 حسابداری  --------------------- ساعت 14 تا 15  
جاماندگان از آزمون  ---------------  ساعت 15 تا 16  

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون فصل 3 شیمی

آزمون فصل سوم - محلول و کلوئید
 
این آزمون روز دوشنبه 26 اسفند برای رشته های زیر فعال است : 
 
10 گرافیک -----------------------    ساعت 12 تا 13
10 طراحی و دوخت  --------------- ساعت 13 تا 14
11 حسابداری  --------------------- ساعت 14 تا 15  
جاماندگان از آزمون  ---------------  ساعت 15 تا 16