آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون ریاضی2-پودمان1
تاریخ امتحان 99/6/6
ساعت 8الی13
مدت زمان پاسخگویی 15 دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون ریاضی2-پودمان2
تاریخ آزمون99/6/6
ساعت آزمون8 الی 13
مدت زمان پاسخگویی15دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

ریاضی 2-پودمان3
تاریخ آزمون 99/6/20
ساعت امتحان8 الی 13
زمان پاسخگویی 15 دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون شهریور ماه

ازمون ریاضی2- پودمان4
تاریخ آزمون99/6/20
ساعت امتحان8الی13
زمان پاسخگویی15 دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

ریاضی2-پودمان 5
تاریخ امتحان99/6/6
ساعت ازمون 8 الی13
زمان پاسخگویی15 دقیقه