آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون فیزیک- پودمان۱
تاریخ امتحان1399/6/20
ساعت ۸ الی ۱۳
مهلت پاسخگویی ۱۵ دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون فیزیک-پودمان۲
تاریخ۹۹/۶/۳
ساعت امتحان۸الی۱۳
مهلت پاسخگویی ۱۵دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون شهریور ماه

آزمون فیزیک-پودمان۳
۱۳۹۹/۶/۲۰
ساعت ۸ تا ۱۳
زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون فیزیک- پودمان۴
تاریخ۹۹/۶/۳
ساعت۸الی ۱۳
زمان پاسخگویی۱۵ دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون فیزیک- پودمان۵
تاریخ۹۹/۶/۲۰
ساعت آزمون ۸ الی ۱۳
زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه