آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون دانش فنی تخصصی پودمان 2

آزمون پودمان 2 غایبین درس دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت

آزمون دانش فنی تخصصی واحد یادگیری 2 پودمان 5
تاریخ آزمون: روز سه شنبه 16 اردیبهشت ساعت 15 الی 16
مدت آزمون 15 دقیقه
شاد و سربلند باشید.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون دانش فنی تخصصی پودمان 4

 

آزمون غایبین دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت پودمان 4 روز شنبه 31 خرداد ساعت 10 صبح

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون دانش فنی تخصصی پودمان 3

آزمون غایبین دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت پودمان 3
سه شنبه 3 تیرماه ساعت 16 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون دانش فنی تخصصی پودمان 1

آزمون غایبین پودمان یک  دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت سال دوازدهم

   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

دانش فنی تخصصی پودمان 4 واحد یادگیری 1

سلام بچه ها ؛عزیزان من
آزمون از واحد یادگیری 1 پودمان 4 دانش فنی که شامل 5 تست می باشد و مدت آزمون هم 5 دقیقه است.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون واحد یادگیری 2 از پودمان 4

آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی پودمان 4 واحد یادگیری 2 شامل 15 تست از ساعت 3-4  پنجشنبه 14 فروردین

     
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون دانش فنی تخصصی واحد یادگیری 1 پودمان 5

آزمون دانش فنی تخصصی رشته طراحی و دوخت پودمان پنجم واحد یادگیری 1
ساعت برگزاری آزمون: 15 الی  16 روز سه شنبه 16 اردیبهشت است.
مدت زمان آزمون 15دقیقه می باشد.
شاد و سربلند باشید عزیزانم.