آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون دانش فنی پایه_ پودمان سه _حسابداری

تاریخ برگزاری : ده شهریور ۱۴۰۰
ساعت : ۱۰ تا ۱۲
زمان پاسخگویی : ۱۵ دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

ازمون پودمان چهار_ دانش فنی پایه_حسابداری

تاریخ آزمون :   دهم شهریور  ماه ۱۴۰۰
زمان آزمون :   ۱۰  تا ۱۲
مدت آزمون :    ۱۵  دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون پودمان پنج_ دانش فنی پایه_حسابداری

تاریخ آزمون  :   ۱۴۰۰/۶/۱۰
ساعت آزمون  : ده تا دوازده
مدت پاسخگویی :  ۱۵ دقیقه