آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

آزمون :  مدیریت تولید  (شهریورماه)
تاریخ :    99/6/4  - سه شنبه
ساعت : 8 تا 11
مدت پاسخگویی : 15 دقیقه
پودمان یک 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریورماه

آزمون :  مدیریت تولید  (شهریورماه)
تاریخ :    99/6/4  - سه شنبه
ساعت : 8 تا 11
مدت پاسخگویی : 15 دقیقه
پودمان دو 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریورماه

آزمون :  مدیریت تولید  (شهریورماه)
تاریخ :    99/6/4  - سه شنبه
ساعت : 8 تا 11
مدت پاسخگویی : 15 دقیقه
پودمان پنج