آزمون آنلاین/مسابقه  

درس 7و8 دینی دوازدهم

هنرجویان عزیز آزمون از ساعت 9 الی 12می باشد.
مدت پاسخگویی به سوالات 20 دقیقه است.با دقت سوالات را مطالعه نموده و سپس پاسخ دهید.
با آرزوی موفقیت.
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

درس های 9-10-11-12 دینی دهم

هنرجویان عزیز آزمون از ساعت 10 الی 12 می باشد.
مدت پاسخگویی به سوالات 20 دقیقه است.با دقت سوالات را مطالعه نموده و سپس پاسخ دهید.
با آرزوی موفقیت.
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 8 و 9 دینی--دهم

هنرجویان عزیز آزمون از ساعت 13 الی 15 می باشد.
مدت پاسخگویی به سوالات 15 دقیقه است.با دقت سوالات را مطالعه نموده و سپس پاسخ دهید.
با آرزوی موفقیت.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 9 دینی _پایه دوازدهم

هنرجویان عزیز آزمون از ساعت 13 الی 15 می باشد.
مدت پاسخگویی به سوالات 15 دقیقه است.با دقت سوالات را مطالعه نموده و سپس پاسخ دهید.
با آرزوی موفقیت.

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس10 و11دینی _پایه دهم

هنرجویان عزیز آزمون از ساعت13:30الی14:30 می باشد.  
 
مدت پاسخگویی به سولات 15دقیقه است.
                                             
  با آرزوی موفقیت

     
آزمون آنلاین/مسابقه

درس 10 دینی _پایه دوازدهم

هنر جویان عزیز آزمون از ساعت 13:30الی 14:30 می باشد.
 
مدت پاسخگویی به سوالات15 دقیقه است.
    با آرزوی موفقیت