آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 1

سلام به دختران با اخلاق و مهربان
 
آزمون در قالب 10 سوال تستی با مدت زمان 30 دقیقه تعیین شده است.
 
در کمال آرامش و با خونسردی به تمام سوالات پاسخ دهید.
 
با آرزوی موفقیت و سربلندیتان

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 3

سلام به دختران با اخلاق و مهربان
 
آزمون در قالب 10 سوال تستی با مدت زمان 30 دقیقه تعیین شده است.
 
در کمال آرامش و با خونسردی به تمام سوالات پاسخ دهید.
 
با آرزوی موفقیت و سربلندیتان

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 4

سلام به دختران با اخلاق و مهربان
 
آزمون در قالب 7 سوال تستی با مدت زمان 20 دقیقه تعیین شده است.
 
در کمال آرامش و با خونسردی به تمام سوالات پاسخ دهید.
 
با آرزوی موفقیت و سربلندیتان

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 5

سلام به دختران با اخلاق و مهربان
 
آزمون در قالب 10 سوال تستی با مدت زمان 30 دقیقه تعیین شده است.
 
در کمال آرامش و با خونسردی به تمام سوالات پاسخ دهید.
 
با آرزوی موفقیت و سربلندیتان