آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 1

دختران گلم جهت ورود به آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
فیزیک (پودمان 1 ) شهریورماه:
https://digiform.ir/w2af71cc7

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 2

دختران گلم جهت ورود به آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
فیزیک (پودمان 2 ) شهریورماه:
https://digiform.ir/fizikshahrivar1400

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 3

دختران گلم جهت ورود به آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
فیزیک ( پودمان 3 ) شهریور:
https://digiform.ir/fizik3shahrivar1400
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 4

دختران گلم جهت ورود به آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

پودمان 5

دختران گلم جهت ورود به آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
فیزیک (پودمان 5 ) شهریورماه:
https://digiform.ir/fizik5shahrivar1400