آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

عربی زبان قرآن پایه دهم برای همه رشته ها


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور

عربی۲
آزمون شهریورماه
۹۹/۶/۱۲
ساعت آزمون۸الی ۱۲
مدت زمان پاسخگویی۱۵دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون شهریور ماه

عربی1
تاریخ 99/6/10
ساعت امتحان ۱۲الی۱۴
مدت زمان پاسخگویی15 دقیقه