آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون کلی دانش فنی طراحی دوخت

این آزمون برای 5 پودمان این درس طراحی شده است . دقت کنید که به سوالات هر پودمان جواب دهید.