معاونت آموزشی
معاونت آموزشی  : خانم مقبلی 
معاونت فنی        : خانم ره پیما
معاونت اجرایی     :  خانم احمدی
معاونت پرورشی    : خانم باقری
 
سرپرست رشته  گرافیک : خانم ذهبی
سرپرست رشته حسابداری :  خانم رازقندی
سرپرست رشته طراحی دوخت : خانم علیزاده
 
سریدار   : خانم سیفی
خدمت گذار   : خانم الهیارب